Dla klientów

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w transporcie drogowym krajowym jak i międzynarodowym.

Zapraszamy do kontaktu poprzez bezpłatne zapytanie ofertowe. Jesteśmy gotowi podjąć długotrwałą współpracę jak i zapewnić jednorazowy transport.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moje zapytanie.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie Administratora danych, o celu i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora, jak również ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

  • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Connect Logistics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: 30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 17B , zarejestrowana: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000574257 NIP: 6772392397, Regon: 362465661
  • Wycena nie stanowi warunków umowy, nie jest zobowiązująca i zawiera przybliżoną ofertę cenową za opisany transport w danej chwili. Cena może ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej.